Skip to content

תקנון שימוש

תקנון שימוש

הוראות תקנון זה יחולו על הגישה והשימוש באתר WWW.HOUSE6MODA.COM, לרבות תכנים, בלוגים, תמונות, תוכנה, אפליקציות למכשירים ניידים, וכל השירותים המוצעים דרך האתר, על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר היא חברת האוס סיקס מודה בע״מ שמשרדה רשום ברח' דודו דותן 14 נתניה (״החברה״). האתר והחברה יכונו להלן ביחד ״האתר״. האתר מופעל על ידי חברה המתמחה בהפעלת אתרים.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין האתר לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/מה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

כשרות להשתמש באתר

 • כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן.
 • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

מכירה באתר

 • מכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
 • חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
 • טרם ביצוע הזמנה של מוצר נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה. לתשומת לבכם - מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לנו עקב שיבוש הפעלת האתר.
 • האתר רשאי לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
 • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שנקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבנינו. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי (ו/או חברת סליקה או חיוב אחרת, ככל שהאתר מאפשר זאת) - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי/אמצעי התשלום מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 • יובהר כי אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה שיתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטתנו מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, לעתים נציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה שתקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והאתר יימנע מחיוב כרטיס האשראי/אמצעי התשלום שלך או ישיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם. במקרה כאמור, לא תהיה לך טענה כלשהי כנגד האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, הנך מוותר/ת על כל טענה כאמור. האתר שומר את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 • ההזמנה תירשם במחשבי האתר וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של האתר אינו מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי/הסליקה יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי/הסליקה ביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי/הסליקה לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי/סליקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי/הסליקה למתן אישור לביצוע העסקה, נהיה זכאים לבטל את ההזמנה.
 • שוברי מתנה וכרטיסי שי שהונפקו בידי האתר, תקפים לשימוש באתר עד שנתיים ימים מיום ההנפקה.

משלוח המוצרים

 • אנו נדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שסופקה בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר ולא יאוחר מ- 21 ימי עסקים, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 • אנו נפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, ומתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי/אמצעי תשלום מוסכם אחר.
 • אספקת פריטים כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 • במידה שהאתר מספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית, אזי האתר אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 • זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (א-ה, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 • לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. האתר אינו מחויב לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 • בעת אספקת המוצר, רשאי האתר לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי/אמצעי התשלום בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי/אמצעי התשלום ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי/אמצעי התשלום על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 • זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים באתר. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן מאשר כי ידוע לו כי האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: (א) עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע; שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים; וכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת האתר.
 • במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.

ביטול עסקה/מכירה; מדיניות החלפת מוצרים

 • מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, 1981. לחילופין, יוכל מבצע פעולת הרכישה להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן.
 • ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות/משרדי האתר.
 • ביחס לכלל המוצרים, פרק הזמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל ייחשב הדבר לשימוש במוצר.
 • השבת הפריט לאחת מחנויות/משרדי האתר לפי בחירה, ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש.
 • מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
 • ההחזר הכספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.
 • כאשר אמצעי תשלום בגין עסקה היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול.
 • דמי ביטול- כל ביטול עסקה על פי התקנות מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.
 • צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.
 • דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכות האתר לתבוע נזק בשל כך.
  על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 • בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, האתר יכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל בהכנתה.
 • האתר שומר את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעת בלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; (ב) בכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ג) במקרה בו המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; (ה) אם לפי דעת האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. (ו) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; (ז) בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות האתר לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בכל אחד מן המקרים לעיל, רשאי האתר לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והאתר ימנע מחיוב כרטיס האשראי /אמצעי התשלום שלך או ישיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 • ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לאתר באמצעות  store@house6moda.com  ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של האתר מכרטיס הלקוח שלך באתר.
 • האתר יאפשר החלפת מוצר בתוך 14 יום מתאריך הקניה באחת מחנויות/משרדי האתר כאשר המוצר חדש, באריזתו המקורית ותקין, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש, בצירוף חשבונית רכישה, המעידים על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. החלפת מוצר תתאפשר במוצר בעל מחיר מכירה זהה ביום ההחלפה (ללא מבצעים והנחות) או קבלת שובר לרכישת מוצר שמחירו (ללא מבצעים והנחות) הוא בהתאם למחיר הרכישה של המוצר המוחלף, ביום ההחלפה. מובהר, כי אף אם חל שינוי כלשהו במחיר המוצר מאז רכישתו, בין אם עלה ובין אם ירד, יקבל הלקוח זיכוי או מוצר מחליף אך ורק בשווי מחיר הקניה המקורי.

 אחריות בגין מוצרים/שירותים

 • המוצרים/השירותים המוצגים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם וטיבם .לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולתו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו. זאת למעט מקרים שבהם הייתה הטעייה בתיאור המוצר או השירות ותכונותיהם.
 • בכל מקרה לא ישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 • האתר אינו אחראי לשימוש שיעשה במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

שירות לקוחות

 • בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות הטכני של האתר אשר ישמחו לעזור בטלפון 09-8918333
 • לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר https://www.house6moda.com/pages/contact

מדיניות פרטיות; אבטחת מידע

 • לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות).
  האתרמכבד את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל פניות על מבצעים והנחות, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך .
 • הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי והצעות בנוגע לכלל סוגי המכירות, וכן העברת פרטי התקשרותך לגופים אשר ישתפו פעולה עם האתר, מציעים, הטבות, ובין היתר מבצעים ומוצרים אחרים (לרבות מועדוני לקוחות או כרטיסי אשראי ייעודיים) תתאפשר בכפוף להסכמתך המפורשת בטופס ההרשמה
 • האתר ו/או מפעילתו מחזיקים באמצעי אבטחה לפי תקני האבטחה המקובלים בישראל ובהתאם לדרישות חברות כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר ו/או מפעילתו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר.
 • כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, האתר יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, האתר יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים

כללי וסמכות שיפוט

 • כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו של האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 • מובהר כי האתר רשאי, על פי שיקול דעת, להפסיק את פעילותו בכל עת וללא הודעה מראש
 • האתר שומר את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 • תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י האתר ו/או מי מטעמו, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • על תקנון זה יחולו תקנון מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תינתן לבימה"ש המוסמך במחוז תל-אביב יפו.

  Compare products

  {"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}

  Select first item to compare

  Select second item to compare

  Select third item to compare

  Compare